Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Zakon o zaštiti okoliša

11.1.2017, , Izvor: Verlag Dashöfer

2.1 Zakon o zaštiti okoliša

mr.sc. Hrvoje Buljan, dipl.ing.kem.tehn.

Upravljanje zaštitom okoliša u Republici Hrvatskoj regulirano je nacionalnim zakonodavstvom kojeg čine međunarodni ugovori (konvencije i protokoli) koje je potvrdio Hrvatski sabor te zakoni i njihovi provedbeni propisi. Zakonodavstvo EU u području zaštite okoliša obuhvaća oko 300 pravnih dokumenata (uredbi, direktiva, odluka), a koji su razvrstani u devet skupina. Te skupine obuhvaćaju horizontalno zakonodavstvo: kvalitetu zraka, gospodarenje otpadom, kvalitetu voda, zaštitu prirode, kontrolu industrijskog onečišćenja, kemikalije i GMO, buku te nuklearnu sigurnost i zaštitu od zračenja. U skladu s europskim zakonodavstvom, Republika Hrvatska prati stanje okoliša i upravlja utjecajima na okoliš na takav način i u onoj mjeri u kojoj se jamči dugoročna i cjelovita zaštita okoliša, uz gospodarski napredak i socijalni boljitak, kako bi se s vremenom postigli uvjeti za ostvarenje koncepta održivog razvoja.

Zakonom o zaštiti okoliša očekuju se sljedeće pozitivne posljedice:

  • - učiniti će se značajan korak k usklađivanju s pravnom stečevinom Europske unije na području zaštite okoliša, a proces će se nastaviti donošenjem niza provedbenih propisa i dokumenata,
  • - unaprjeđenje institucionalnih uvjeta za razvitak i djelovanje instrumenata zaštite okoliša kao što su strateška procjena utjecaja strategija, planova i programa na okoliš, te procjena utjecaja zahvata na okoliš,
  • - stvaranje institucionalnih uvjeta za izdavanje okolišne dozvole,
  • - dodatno poboljšavanje sustava sprječavanja i otklanjanja šteta u okolišu,
  • - usklađivanje zakonskih definicija s direktivama Europske unije i Konvencijom o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu (Aarhuška konvencija) koju je Republika Hrvatska ratificirala u prosincu 2006. Zakonom o potvrđivanju Konvencije o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša (Narodne novine- Međunarodni ugovori broj 1/2007), unaprjeđuje se sustav davanja ovlaštenja za stručne poslove zaštite okoliša kroz povećanje broja stručnih poslova zbog zahtjeva europskog zakonodavstva, uvode se novi uvjeti za ishođenje suglasnosti te se unaprjeđuje sustav praćenja rada ovlaštenika uspostavom registra ovlaštenika i stručnjaka, uvodi obveze cjeloživotnog usavršavanja, te se omogućava fizičkim osobama da obavljaju određene stručne poslove zaštite okoliša. Također, otvara se mogućnost osnivanja Komore stručnjaka u zaštiti okoliša i prirode,
  • - stvaranje pravnih temelja za neposrednu primjenu Uredbe EZ br.66/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2009. o znaku zaštite okoliša EU (SL L 108, 29.4.2010.) i Uredbe EZ br.1221/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2009. o dobrovoljnom sudjelovanja organizacija u sustavu upravljanja okolišem i neovisnog ocjenjivanja Zajednice (EMAS) (SL L 342, 22.12.2009.);
  • - unaprjeđenje sustava inspekcijskog nadzora,
  • - veće poštivanje zakonskih odredbi vezano za zaštitu okoliša.

Isto tako izmjenama i dopunama Zaštita o zaštiti okoliša osigurava se cjelovito očuvanje kakvoće okoliša, očuvanje bioraznolikosti i krajobrazne raznolikosti te georaznolikosti, racionalno korištenje prirodnih dobara i energije na najpovoljniji način za okoliš, kao osnovni uvjet zdravog života i temelj koncepta održivog razvitka. Okoliš se tretira kao dobro od interesa za Republiku Hrvatsku i ima njezinu osobitu zaštitu. Zahvatima u okoliš smije se utjecati na kakvoću življenja, zdravlje ljudi, biljni i životinjski svijet u okvirima održivog razvitka te cjelovito upravljanje zaštitom okoliša provodi se na način da se ostvari održivi razvitak sukladno ovom Zakonu i posebnim propisima.

Krovni zakon je Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13). Isto tako je prijelaznim i završnim odredbama Zakona o gradnji NN 153/13, člankom 202. prestao važiti članak 76. stavak 5. Zakona o zaštiti okoliša (»Narodne novine«, br. 80/13.) koji propisuje da mjere i/ili program praćenja stanja okoliša utvrđeni rješenjem o prihvatljivosti zahvata za okoliš obvezni su sadržaj dozvola za provedbu zahvata koje se izdaju prema posebnom zakonu tj. Zakonu o gradnji.

Ostali posebni zakoni iz područja zaštite okoliša u Republici Hrvatskoj koji nesumnjivo doprinose mehanizmu potpune zaštite u smislu legislative su:

  • - Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13) kojim se uređuje sustav gospodarenja otpadom uključujući red prvenstva gospodarenja otpadom, načela, ciljeve i način gospodarenja otpadom, strateške i programske dokumente u gospodarenju otpadom, nadležnosti i obveze u gospodarenju otpadom, lokacije i građevine za
 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: