Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o održivom gospodarenju otpadom -noviteti za dionike sustava gospodarenja otpadom (1. dio)

5.3.2019, , Izvor: Verlag Dashöfer

2019.03.1.1 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o održivom gospodarenju otpadom –noviteti za dionike sustava gospodarenja otpadom (1. dio)

mr.sc. Mira Zovko

Održivo gospodarenje otpadom u fokusu je svih gospodarskih sektora – od industrije i energetika, pa do poljoprivrede, prometa i turizma. Radi potrebe uspostavljanja održivog kružnoga gospodarstva, napredne su tehnologije i načini gospodarenja otpadom u stalnome napretku. Stoga je ovaj sustav neminovno podložan češćim promjenama, a kao rezultat novih zahtjeva u veljači 2019. godine na snagu su stupile izmjene i dopune Zakona o održivom gospodarenju otpadom.

Izmjene i dopune Zakona u području primjene i novi pojmovi

Zakon o održivom gospodarenju otpadom, NN 94/13, 73/17 dopunjen je Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o održivom gospodarenju otpadom, NN 14/19 (u daljnjem tekstu: Zakon)1. Ovim je Zakonom u nacionalnu legislativu uvedena stečevina EU, točnije Direktiva 2006/21/EZ o gospodarenju otpadom od industrija vađenja minerala te i dopuna vezana uz Uredbu (EZ) br. 1013/2006 o pošiljkama otpada, a prema Uredbi Komisije (EU) 2015/2002 o pošiljkama otpada. Slijedom toga, Zakonom su uvedeni i noviteti u dijelovima sustava gospodarenja otpadom, pa su obveznicima dane i konkretne definicije „operatera”, „otpada iz rudarske industrije”, „patološkog otpada” i „postrojenja za gospodarenje otpadom iz rudarske industrije”, čime se definirane i utemeljene nove obveze.

Nadalje, Zakonom se izmijenio pojam „mobilni uređaj za obradu otpada” te sada podrazumijeva pokretnu tehničku jedinicu u kojoj se otpad obrađuje, u pravilu, na mjestu nastanka ili na mjestu ugradnje u materijale postupcima obrade, osim R1, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D10, D11 i D12 (više u Pregledniku registra onečišćavanja okoliša2). Dodatno, dopunjen je i pojam „neopasni otpad”, pa sada Zakon upućuje obveznike na Prilog Uredbe Komisije (EU) br. 1357/2014 i Prilog Uredbe Vijeća (EU) 2017/997. Također, ovim je Zakonom definirano da je „neusklađeno odlagalište” odlagalište koje ne ispunjava uvjete propisane Pravilnikom o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada na odlagališta otpada, NN 114/15, 103/18, a za definiciju „opasnog otpada” obveznik treba konzultirati Prilog Uredbe (EU) br. 1357/2014 i Prilog Uredbe (EU) br. 2017/997. Zakonom je također definirano da je „proizvođač proizvoda”, osim što je do sada mogao biti pravna ili fizička osoba – obrtnik, sada i fizička osoba, koja na profesionalnoj osnovi razvija, proizvodi, prerađuje, obrađuje, prodaje, unosi ili uvozi, odnosno stavlja na tržište proizvode i/ili uređaje i/ili opremu.

Dopune u području kategorizacije otpada

Izmijenjena je odredba vezana uz otpad koji u Katalogu otpada3 nije određen kao opasni, no ukoliko se utvrdi da posjeduje jedno ili više svojstava iz Priloga Uredbe (EU) br. 1357/2014 i Priloga Uredbe (EU) br. 2017/997, tada se smatra opasnim otpadom. Dosad je bio važeći Dodatak III. prijašnjeg Zakona, što je novim Zakonom stavljeno van snage. Između ostaloga, Zakonom je određeno da će se u roku od godinu dana od dana stupanja Zakona na snagu uskladiti podzakonski propis koji daje popis i određivanje opasnih svojstava otpada4.

Dopune u području određivanja nusproizvoda

Zakon sada propisuje da je za postupanje s nusproizvodom dovoljno je da je nusproizvod upisan u Očevidnik nusproizvoda5, dok je prijašnji Zakon osim ovog upisa definirao i ishođenje potvrde Ministarstva zaštite okoliša i energetike (u daljnjem tekstu: Ministarstvo). Nadalje, Zakonom je definirano da proizvođač nusproizvoda životinjskog porijekla, koji je upisan u evidenciju odobrenih objekata u kojima nastaju nusproizvodi životinjskog porijekla pri državnom tijelu nadležnom za veterinarstvo, može s nusproizvodom životinjskog porijekla postupati kao s nusproizvodom bez da je upisan u Očevidnik nusproizvoda. Zahtjev za upis u Očevidnik nusproizvoda podnosi se na obrascu kojem se prilažu dokazi utvrđeni čl. 14 izdaje rješenje.

Dopune u području ukidanja statusa otpada

Zakonom je određeno da posjednik otpada može ukinuti status otpada za određenu vrstu otpada, ukoliko je ukidanje statusa otpada upisano u Očevidnik za ukidanje statusa otpada3. Zahtjev za upis u ovaj Očevidnik podnosi se na obrascu kojem se prilažu dokazi i izjave te dozvole i potvrde popisane u čl. 15 Zakona. Također, za posjednike otpada važna je i odredba prema kojoj su u istom članku utvrđeni kriteriji, sukladno kojima Ministarstvo izdaje rješenje za ukidanje statusa otpada za koje kriteriji nisu utvrđeni na razini EU i to upisuje u Očevidnik. Također, Ministarstvo će u Očevidnik upisati ukidanje statusa otpada za koje su kriteriji utvrđeni na razini EU, a o tome će posjedniku izdati rješenje, za što su također propisani kriteriji u čl. 15 o sukladnosti.

Planovi i izvješća u gospodarenju otpadom

Zakon se poziva na mjere za sprječavanje i smanjenja nastajanja otpada od hrane, kojeg uređuje sektor poljoprivrede, a trenutno je u izradi Plan za sprječavanje i smanjenje otpada od hrane Republike Hrvatske za razdoblje 2019. – 2023., koji je sastavni dio Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. - 2022. (u daljnjem tekstu: Plan)6.

Budući da je Ministarstvo

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: