danas je 26.9.2023

Input:

Uvjeti koji mora ispunjavati građevina namijenjena za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom

29.3.2017, , Izvor: Verlag Dashöfer

Navedeni stručnim radom dajemo prikaz propisanih uvjeta koje mora ispunjavati građevina koja je namijenjena za gospodarenje otpadom sukladno odredbama Pravilnika o gospodarenja otpadom (Narodne novine, broj 23/14, 51/14, 121/15 i 132/15). 

I Uvod

Stupanjem na snagu Zakona održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine, br. 94/13.), odnosno Pravilnika o gospodarenja otpadom (Narodne novine, broj 23/14, 51/14, 121/15 i 132/15) propisani su uvjeti koje mora ispunjavati građevina za gospodarenje otpadom.

II Opći pojmovi

Građevina za gospodarenje otpadom je građevina za sakupljanje otpada (skladište otpada, pretovarna stanica i reciklažno dvorište), građevina za obradu otpada i centar za gospodarenje otpadom.

Skladište je građevina ili dio građevine u kojoj se obavlja tehnološki proces skladištenja otpada za potrebe obavljanja djelatnosti za koju se izdaje dozvola za gospodarenje otpadom, te prostor u sklopu reciklažnog dvorišta, mobilnog reciklažnog dvorišta, pretovarne stanice i poslovnog prostora proizvođača i/ili posjednika otpada;

Pretovarna stanica (transfer stanica) je građevina za skladištenje, pripremu i pretovar otpada namijenjenog prijevozu prema mjestu njegove oporabe ili zbrinjavanja;

Reciklažno dvorište je nadzirani ograđeni prostor namijenjen odvojenom prikupljanju i privremenom skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada;

Centar za gospodarenje otpadom je sklop više međusobno funkcionalno i/ili tehnološki povezanih građevina i uređaja za obradu komunalnog otpada;

 

III Opći uvjeti su uvjeti kojima mora udovoljiti građevina ili dio građevine u kojoj se obavlja

    postupak gospodarenja otpadom

 

Opći uvjeti su uvjeti kojima mora udovoljiti građevina ili dio