Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Propisi i dokumenti u području odvodnje otpadnih voda

18.7.2016, , Izvor: Verlag Dashöfer

Koji su temeljni propisi i obveze u području odvodnje otpadnih voda?

Prema Zakonu o vodama NN 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14 (u daljnjem tekstu Zakon), javna odvodnja je djelatnost skupljanja otpadnih voda (Otpadne vode su komunalne otpadne vode, tehnološke otpadne vode, rashladne otpadne vode, procjedne otpadne vode, sanitarne otpadne vode i oborinske onečišćene vode) njihovog dovođenja do uređaja za pročišćavanje, pročišćavanja i izravnoga ili neizravnog ispuštanja u površinske vode, obrade mulja koji nastaje u procesu pročišćavanja, ako se ti poslovi obavljaju putem građevina javne odvodnje te upravljanje tim građevinama. Javna odvodnja uključuje pražnjenje i crpljenje te odvoz otpadnih voda iz sabirnih i septičkih jama. Ova djelatnost obavlja se kao javna služba, a za nju su zadužene jedinice lokalne samouprave.

Otpadne vode se odvode pomoću sustava za javnu odvodnju, kojeg sačinjavaju građevine za odvodnju: kanali (cjevovodi) za prikupljanje i odvodnju otpadnih voda, mješoviti kanali za odvodnju otpadnih i oborinskih voda, tlačni cjevovodi, crpne stanice, uređaji za pročišćavanje otpadnih voda, uređaji za obradu mulja nastalog u postupku pročišćavanja otpadnih voda, lagune, preljevne građevine, retencijski bazeni, ispusti u prijemnik i druge građevine pripadajuće ovim građevinama, uključujući i sekundarnu mrežu. Građevine za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda moraju se projektirati, graditi i održavati tako da se osigura zaštita voda propisana Zakonom i propisima donesenim temeljem njega. Ključan propis je Pravilnik o tehničkim zahtjevima za građevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne kontrole i ispravnosti građevina odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda NN 3/11 (u daljnjem tekstu Pravilnik o tehničkim zahtjevima) (http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_01_3_53.html), koji propisuje tehničke zahtjeve za građevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokove obvezne kontrole ispravnosti građevina odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda (više u nastavku).

Nadalje, granične vrijednosti emisija u tehnološkim otpadnim vodama prije njihova ispuštanja u građevine javne odvodnje, kriteriji i uvjeti prikupljanja, pročišćavanja i ispuštanja komunalnih otpadnih voda, metodologija i učestalost uzorkovanja i ispitivanja sastava otpadnih voda, obrazac očevidnika ispuštenih otpadnih voda, obrazac očevidnika za kemikalije stavljenih na tržište RH koje nakon uporabe dospijevaju u vode, rokovi i dostava podataka propisani su Pravilnikom o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda, NN 80/13, 43/14, 27/14, 3/16 (u daljnjem tekstu Pravilnik)

(http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_06_80_1681.html

http://www.propisi.hr/print.php?id=8402)

Treba naglasiti kako su pravne i fizičke osobe koje su u obvezi imati vodopravnu dozvolu za ispuštanje otpadnih voda ili rješenje o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša prema posebnim propisima kojima se uređuje zaštita okoliša, dužne voditi očevidnik količina ispuštene otpadne vode (Očevidnici su sastavni dio Pravilnika o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda, NN 80/13, 43/14, 27/14, 3/16, a mogu se pronaći i na stranicama: http://www.voda.hr/hr/ocevidnici), sukladno Prilogu 1.A Pravilnika. Također, sukladno minimalnoj učestalosti uzorkovanja i propisanom godišnjem broju uzoraka što ih propisuje Pravilnik treba ispitati sastav otpadnih voda na propisane pokazatelje iz istog Pravilnika. Ove analize rade ovlašteni laboratoriji koji pri uzorkovanju i ispitivanju primjenjuju normu HRN EN ISO/IEC 17025 ili druge jednakovrijedne međunarodno priznate norme. Uređaj za mjerenje protoka i za automatsko uzimanje uzoraka je potrebno redovito umjeravati sukladno propisima o

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: