danas je 26.9.2023

Input:

Promjene koje donosi Pravilnik o sadržaju, formatu i postupku donošenja akcijskog plana za poboljšanje kvalitete zraka, te uzajamnoj razmjeni informacija i izvješćivanju o kvaliteti zraka i obvezama za provedbu odluke Komisije 2011/850/EU

22.8.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

Navedenim tekstom prikazujemo promjene koje donosi Pravilnik o sadržaju, formatu i postupku donošenja akcijskog plana za poboljšanje kvalitete zraka, te uzajamnoj razmjeni informacija i izvješćivanju o kvaliteti zraka i obvezama za provedbu odluke Komisije 2011/850/EU.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja Republike Hrvatske kao nadležno tijelo državne uprave, putem središnjeg internetskog portala za savjetovanje s javnošću Vlade Republike Hrvatske pod nazivom e-savjetovanja u periodu od 2. kolovoza do zaključno 17. kolovoza 2022. godine, provelo je javno savjetovanje o prijedlogu Pravilnika  o sadržaju, formatu i postupku donošenja akcijskog plana za poboljšanje kvalitete zraka, te uzajamnoj razmjeni informacija i izvješćivanju o kvaliteti zraka i obvezama za provedbu odluke Komisije 2011/850/EU, s time da će stupanjem na snagu navedenog Pravilnika biti stavljen van snage dosadašnji Pravilnik o uzajamnoj razmjeni informacija i izvješćivanju o kvaliteti zraka i obvezama za provedbu Odluke Komisije 2011/850/EU (Narodne novine, br. 3/16).

S obzirom na to da je na temelju Zakona o zaštiti zraka (Narodne novine, br. 127/19 i 57/22) i Zakona o sustavu državne uprave (Narodne novine, br. 66/19) ministar gospodarstva i održivog razvoja, uz prethodnu suglasnost ministra vanjskih i europskih poslova, donio navedeni Pravilnik, istim se propisuje način provedbe postupka izrade, donošenja kao i praćenje provedbe akcijskih planova za poboljšanje kvalitete zraka, obveze jedinica lokalne samouprave odnosno Grada Zagreba, ministarstva nadležnog za zaštitu zraka (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), ovlaštenika i drugih tijela u postupku izrade akcijskog plana kao i sadržaj i format akcijskog plana, te način, rokovi, sadržaj i format podataka te način prikupljanja podataka radi uzajamne razmjene informacija i izvješćivanja o procjenjivanju i upravljanju kvalitetom zraka.

 

Usklađivanje s pravim propisima Europske unije

Navedenim Pravilnikom u nacionalno zakonodavstvo preuzima se Direktiva 2008/50/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2008. o kvaliteti zraka i čistijem zraku za Europu (SL L 152, 11. 6. 2008.), te osigurava provedba Provedbene odluke Komisije 2011/850/EU od 12. prosinca 2011. o utvrđivanju pravila za direktive 2004/107/EZ i 2008/50/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu uzajamne razmjene informacija i izvješćivanja o kvaliteti zraka (priopćena pod brojem dokumenta C(2011) 9068) (SL L 335, 17. 12. 2011.).

Akcijski plan za poboljšanje kvalitete zraka

Akcijski plan obavezno sadrži dijelove i informacije propisane u Prilogu I. ovoga Pravilnika te se donosi na temelju podataka s mjernih mjesta za praćenje koncentracija sumporovog dioksida, dušikovog dioksida i dušikovih oksida, lebdećih čestica (PM10 i PM2,5), olova, benzena, ugljikovog monoksida, prizemnog ozona i prekursora ozona,