danas je 26.9.2023

Input:

Promjene koje donosi novi Pravilnik o odlagalištima otpada

2.5.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

Navedenim člankom dajemo prikaz promjena koje donosi novi Pravilnik o odlagalištima otpada u Republici Hrvatskoj čija je obveza donošenja propisana Zakonom o gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 84/21).

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja Republike Hrvatske planira donijeti navedeni Pravilnik, time da će se istim propisati kriteriji za prihvat otpada na odlagalište, granične vrijednosti emisija u okoliš kod odlaganja otpada, uvjeti i mjere u svezi s planiranjem, gradnjom, radom i zatvaranjem odlagališta i postupanjem nakon njihova zatvaranja, način utvrđivanja količine odloženog otpada na odlagalištu, način određivanja udjela biorazgradivog komunalnog otpada u komunalnom otpadu te uvjeti za prethodnu obradu otpada prije odlaganja kao i vrste otpada koje ne ispunjavaju kriterije za prihvat otpada na odlagališta.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja Republike Hrvatske kao nadležno tijelo državne uprave putem središnjeg internetskog portala za savjetovanje s javnošću Vlade Republike Hrvatske pod nazivom e-savjetovanja provelo je javno savjetovanje od 28. ožujka do 27. travnja 2022. godine u svezi novog Pravilnika o odlagalištima otpada, time da će njegovim donošenjem biti stavljen van snage Pravilnik o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (Narodne novine, broj 114/15, 103/18 i 56/19).

Obveza prelaska na kružno gospodarstvo

Radi prelaska na kružno gospodarstvo, cilj ovoga Pravilnika je osigurati postupno smanjenje odlaganja otpada, posebno otpada koji je pogodan za recikliranje ili drugi postupak oporabe i s pomoću strogih operativnih i tehničkih zahtjeva za otpad i odlagališta odrediti mjere, postupke i smjernice za sprječavanje ili što veće smanjenje štetnih učinaka na okoliš, posebno u pogledu onečišćenja površinskih voda, podzemnih voda, tla i zraka, i na globalni okoliš, uključujući efekt staklenika, kao i svaku opasnost za zdravlje ljudi do koje bi moglo doći zbog odlaganja otpada tijekom cijelog životnog vijeka odlagališta.

Područje primjene Pravilnika

Predmetni Pravilnik primjenjuje se na odlagališta otpada prema članku 4. stavku 1. točki 38. Zakona o gospodarenju otpadom, time da se njegove odredbe ne primjenjuju se na sljedeće