danas je 13.4.2024

Input:

Primjena Pravilnika o ambalaži i otpadnoj ambalaži, plastičnim proizvodima za jednokratnu uporabu i ribolovnom alatu koji sadržava plastiku

2.4.2024, , Izvor: Verlag Dashöfer

U „Narodnim novinama” broj: 137/23 objavljen je novi Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži, plastičnim proizvodima za jednokratnu uporabu i ribolovnom alatu koji sadržava plastiku a bivši  Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži „Narodne novine”, broj: 88/15, 78/16, 116/17, 14/20 i 144/20) prestao je važiti osim Priloga II., VII., VIII., IX., X., XI., XII., XIII., XIV., XV., XVI. i XVII. koji ostaju na snazi do 23. 5. 2024. godine.

Bitno je naglasiti da se pravilnikom prenose odredbe EU zakonodavstva i to: Direktive Europskog parlamenta i Vijeća 94/62/EZ od 20. prosinca 1994. o ambalaži i ambalažnom otpadu (SL L 365, 31. 12. 1994.) kako je posljednji put izmijenjena Direktivom (EU) 2018/852 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2018. o izmjeni Direktive 94/62/EZ o ambalaži i ambalažnom otpadu (SL L 150, 14. 6. 2018.), i Direktiva (EU) 2019/904 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. lipnja 2019. o smanjenju utjecaja određenih plastičnih proizvoda na okoliš (SL L 155, 12. 6. 2019.).

Pravilnik ima velik utjecaj na sve proizvođače i distributere proizvoda u ambalaži, a posebno podatak kako će od 1. siječnja 2027. godine u sustav povratne naknade ući i ambalaža od pića i napitaka u višeslojnoj, kompozitnoj ambalaži s pretežno papir-kartonskom komponentom, „tzv. tetrapak ambalaža“.

Pravilnikom se po prvi puta definiraju odredbe za uspostavu Sustava proširene odgovornosti proizvođača kojim upravlja Organizacija za otpadnu ambalažu koja uobičajeno postaje opasan otpad, a posljedično ovome jasno su definirane i odredbe za proizvođače proizvoda pakiranog u ambalažu od kojih nastaje otpadna ambalaža koja je potencijalno  opasni otpad. Rok za uspostavu Organizacije za otpadnu ambalažu koja je opasan otpad je 1. siječnja 2025. godine. Pravilnikom su dodatno propisane obveze ugostitelja koji koriste jednokratnu ambalažu, a koje se obvezuje da za krajnje korisnike osiguraju alternativnu višekratnu ambalažu. Od 1. siječnja 2025. godine prodavatelji su obvezni krajnjem korisniku na prodajnom mjestu robe ili proizvoda naplatiti sve vrlo lagane plastične vrećice za nošenje, a 6 mjeseci od stupanja na snagu pravilnika, prodavatelji su dužni o naplati informirati krajnje korisnike. Proizvođači proizvoda pakiranog u ambalažu, svoju ambalažu trebat će označit sukladno odredbama iz pravilnika, nova oznaka za povratnu naknadu u roku od godinu dana od stupanja na snagu pravilnika.

Važno je da se mijenja obveza za proizvođača koji proizvod u ambalaži stavlja na tržište, odnosno obračunsko razdoblje za plaćanje naknade od 1. siječnja 2025. godine za sve proizvođače bit će mjesec dana. Kako bi zakonodavni okvir vezan uz ambalažu bio potpun, nužno je što prije javnost upoznati s prijedlogom uredbe koja će definirati naknade koje će plaćati proizvođači koje su temeljene na okolišnom utjecaju, odnosno naknada definirana sukladno zaštiti okoliša.

Dakle, pravilnikom se propisuju postupci za ispunjenje ciljeva oporabe otpadne ambalaže, uvjeti gospodarenja ambalažom i otpadnom ambalažom, zahtjevi u pogledu sakupljanja, skladištenja i obrade otpadne ambalaže, zahtjevi u proizvodnji, stavljanju na tržište i uporabi ambalaže, način i uvjeti označavanja ambalaže, obveza vođenja evidencije i dostave izvješća, obveze i način ispunjavanja obveza proizvođača proizvoda pakiranih u ambalažu, obveze i način obveznog postupanja posjednika otpadne ambalaže a sve u svrhu postizanja ciljeva za otpadnu ambalažu, odnosno  oporabu otpadne ambalaže, uvjeti gospodarenja ambalažom i otpadnom ambalažom. Odredbe pravilnika primjenjuju se na svu ambalažu stavljenu na tržište i na svu otpadnu ambalažu koja je nastala u