danas je 27.9.2023

Input:

Primjena odredbi članka 103. Zakona o gospodarenju otpadom - naknada zbog korištenja odlagališta otpada na području druge jedinice lokalne samouprave

18.4.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

Pitanje:

Primjena odredbi članka 103. Zakona o gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj: 84/21) iz kojega slijedi pitanje:

Je li u svezi članka 103. Zakona o gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj: 84/21) Općina XY obveznik plaćanja naknade zbog korištenja odlagališta otpada na području druge jedinice lokalne samouprave ili naknadu podmiruje Koncesionar, sukladno odredbama ugovora sklopljenog prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, br. 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19) op.a. koji takvu obvezu jedinicama lokalne samouprave (davatelju koncesije) nije propisivao?

Ujedno, poštujući, između ostalih posebno načela tržišnog natjecanja i jednakog tretmana Zakona o javnoj nabavi, jer je odredbama Zakona o koncesijama na postupak dodjele koncesije primjenjuju i odredbe o Zakonu o javnoj nabavi, smatra li se da su ista primijenjena u ovom slučaju obzirom da davatelj koncesije, ovdje Općina XY, nije proveo postupak nabave korištenja odlagališta za odlaganje miješanog komunalnog otpada na području druge