danas je 27.9.2023

Input:

Prikaz poticaja iz Zakona o gospodarenju otpadom

2.5.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

Navedenim člankom daje se prikaz poticaja iz gospodarenja otpadom koje dodjeljuje Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost prema odredbama Zakona o gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 84/21) i Zakona o državnim potporama (Narodne novine, broj 47/14 i 69/17).

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kao nadležna tijela na području zaštite okoliša i gospodarenja, potiču:

 1. sprječavanje nastanka otpada,
 2. primjenu reda prvenstva gospodarenja otpadom,
 3. gospodarenje otpadom, osobito recikliranje uključujući kompostiranje i anaerobnu digestiju biootpada na način kojim se ostvaruje visoka razina zaštite okoliša te produkt takve obrade udovoljava visokim standardima kvalitete,
 4. kompostiranje u kućanstvu i recikliranje biootpada,
 5. promicanje uporabe materijala napravljenih iz biootpada,
 6. dizajn proizvoda i dijelova proizvoda kojim se smanjuje učinak na okoliš i kojim se smanjuje količina otpada tijekom proizvodnje i uporabe te osigurava oporaba i zbrinjavanje proizvoda koji su postali otpad,
 7. uporaba materijala koji se dobivaju recikliranjem, posebice recikliranjem ambalažnog otpada za proizvodnju ambalaže i drugih proizvoda
 8. provedbu kampanja za informiranje potrošača i podizanje svijesti,
 9. povećanje udjela ponovno uporabljive ambalaže koja se stavlja na tržište,
 10. ponovnu uporabu ambalaže na način koji je siguran za okoliš, ne ugrožava higijenu hrane i sigurnost potrošača,
 11. postizanje ciljeva smanjenja korištenja plastičnih vrećica, neovisno o debljini stijenke tih vrećica,
 12. promicanje visoke kvalitete recikliranja odvojeno sakupljenog otpada,
 13. pripremu za ponovnu uporabu uključujući i promicanje pripreme za ponovnu uporabu,
 14. promicanje visokokvalitetnog recikliranja temeljenog na odvojenom sakupljanju otpada,
 15. razvoj tržišta sekundarnih sirovina,
 16. promicanje ciljane razgradnje (rastavljanje) građevina radi izdvajanja opasnih tvari i olakšavanja ponovne uporabe i visokokvalitetnog recikliranja ciljano izdvojenih materijala,
 17. promicanje aktivnosti pripreme za ponovnu uporabu,
 18. uspostavu mreža za pripremu za ponovnu uporabu i popravak i potporu,
 19. doprinos propisanim ciljevima gospodarenja otpadnom električnom i elektroničkom opremom primjenom reda prvenstva otpada,
 20. sakupljanje otpadnih baterija i akumulatora, te promicanje uporabe baterija i akumulatora koji sadrže manje onečišćujućih tvari,
 21. uporabu zamjenskih materijala za proizvode koji dolaze u dodir s hranom, u okolnostima kada je to moguće, umjesto plastike za jednokratnu uporabu,
 22. sufinanciranje gradnje postrojenja za recikliranje otpada, postrojenja za sortiranje otpada i kompostana radi postizanja visoko učinkovitog recikliranja.

Naknade na području gospodarenja otpadom

Naknade na području gospodarenje otpadom propisane su Zakonom o gospodarenju otpadu te