danas je 25.9.2023

Input:

Prekršajne odredbe za pravne i fizičke osobe u svezi počinjenih prekršaja iz Zakona o gospodarenju otpadom

5.9.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

Navedenim stručnim tekstom dajemo skraćeni prikaz prekršaja za koje mogu odgovarati pravne i fizičke osobe nakon provedenog upravnog i inspekcijskog nadzora prema odredbama Zakona o gospodarenju otpadom (Narodne novine, br. 84/21) i podzakonskih akata koji su na osnovu njega doneseni.

Obzirom da je odredbom članka 1. stavka 2. Zakona o gospodarenju otpadom (Narodne novine, br. 84/21) između ostalog propisana i obveza provedbe upravnog nadzora od strane ovlaštenih službenika Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, odnosno inspekcijskog nadzora od strane nadležnog inspektora Državnog inspektorata nad gospodarenjem otpadom, u nastavku dajemo prikaz najkarakterističnijih prekršajnih odredbi s odgovarajućim iznosom novčane kazne za pravne i fizičke osobe na teritoriju Republike Hrvatske.

 

Obveza izricanja novčane kazne u iznosu od 5.000,00 do 50.000,00 kuna

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj pravna osoba za počinjenje prekršaja temeljem odredbe članka 164. stavka 1. točaka 1. - 69. ako:

 

  1. je upisana u Očevidnik nusproizvoda i nije do 1. ožujka tekuće kalendarske godine za prethodnu kalendarsku godinu dostavila Ministarstvu Izvješće o nusproizvodima koje sadrži podatke o osobi koja proizvodi nusproizvod, vrstama i količinama nastalih nusproizvoda te korisnicima nusproizvoda (članak 15. stavak 9.),
  2. je osoba koja je prevozila otpad i uz pošiljku otpada nije imala ispunjeni i ovjereni Prateći list (članak 24. stavak 3.),
  3. je obveznik vođenja e-ONTO i nije evidentirao u e-ONTO proizvodnju, predaju, preuzimanje, skladištenje ili obradu otpada (članak 25. stavak 3.),
  4. je obveznik vođenja e-ONTO i nije vodio e-ONTO ažurno, točno i potpuno ili nije unio podatke u e-ONTO odmah nakon svake nastale promjene stanja (članak 25. stavak 4.),
  5. je posjednik otpada ili osoba koja gospodari otpadom i nije dokaze i ostale relevantne podatke o poduzetim radnjama u gospodarenju otpadom učinila dostupnim na zahtjev prethodnog posjednika otpada, Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, inspektora zaštite okoliša Državnog inspektorata ili drugog nadležnog tijela (članak 26. stavak 2.),
  6. je osoba koja je ishodila dozvolu za gospodarenje otpadom i nije tijelu koje je izdalo dozvolu za gospodarenje otpadom dostavila obavijest o promjeni propisanog uvjeta za ishođenje dozvole za gospodarenje otpadom i akta temeljem kojih mu je izdana dozvola za gospodarenje otpadom u roku od 30 dana od dana kad je promjena nastupila (članak 35.),
  7. je davatelj usluge i nije osigurao korisniku usluge spremnik za primopredaju komunalnog otpada (članak 69. stavak 1. točka 4.),
  8. je davatelj usluge i nije preuzeo sadržaj spremnika od korisnika usluge i to odvojeno miješani komunalni otpad, biootpad, reciklabilni komunalni otpad i glomazni otpad (članak 69. stavak 1. točka 5.),
  9. je davatelj usluge i nije osigurao uvjete kojima se ostvaruje pojedinačno korištenje javne usluge neovisno o broju korisnika usluge koji koriste zajednički spremnik (članak 69. stavak 1.točka 7.),
  10. je organizirala akciju prikupljanja određenog otpada u svrhu provedbe sportskog, edukativnog, ekološkog ili humanitarnog sadržaja, a prije početka akcije nije obavijestila nadležni upravni odjel jedinice lokalne samouprave odnosno Grada Zagreba o održavanju akcije (članak 115. stavak 2.).

 

Također, za radnju iz stavka 1. članka 164. ovog Zakona kazniti će se za prekršaj novčanom