danas je 28.5.2023

Input:

Preinaka Direktive o kvaliteti zraka i čišćem zraku za Europu

24.5.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

Dana 26. listopada 2022. godine u okviru provedbe Akcijskog plana EU "Prema postizanju nulte stope onečišćenja zraka, vode i tla" Europska komisija je objavila prijedlog preinaka Direktive o kvaliteti zraka i čišćem zraku za Europu (dalje: Direktiva). Predviđeni rok za prijenos Direktive u nacionalno zakonodavstvo država članica EU je 24 mjeseca od stupanja na snagu direktive.

Prijedlogom revizije se dvije važeće direktive o kvaliteti zraka, 2008/50/EZ i 2004/107/EZ, spajaju u jedan prijedlog direktive koji sadrži ukupno 33 članka i 11 priloga. Direktivom će se regulirati sve relevantne onečišćujuće tvari u zraku, pojednostavniti postojeće zakonodavstvo i povećati učinkovitost provedbe.

Revizijom i objedinjavanjem spomenutih direktiva nastoji se:

  • bolje uskladiti standarde EU-a za kvalitetu zraka s preporukama Svjetske zdravstvene organizacije (dalje: SZO),
  • dodatno poboljšati zakonodavni okvir,
  • bolje podupirati lokalne vlasti u postizanju čišćeg zraka pojačanim praćenjem, modeliranjem i planovima kvalitete zraka.

Nakon 15 godina primjene aktualne Direktive 2008/50/EZ značajno su smanjene emisije onečišćujućih tvari u zrak (13 % za PM2.5"1", 84 % za SO2) i poboljšana je kvaliteta zraka (u odnosu na 1990. smanjena je stopa smrtnosti koje se odnose na onečišćenje zraka za 70 %), no onečišćenje zraka je i dalje najveći okolišni uzrok zdravstvenih problema (astma, kardiovaskularni problemi, rak pluća, moždani udar ...) i preuranjene smrtnosti.

U prosincu 2019. Europska komisija se u Europskom zelenom planu obvezala na poboljšavanje kvalitete zraka i bolje usklađivanje standarda EU-a za kvalitetu zraka s preporukama SZO. Kao i u svim inicijativama u okviru Europskog zelenog plana, i ovom revizijom želi se osigurati da ciljevi budu u skladu s načelom „ne nanosi bitnu štetu”.

U prijedlogu Direktive, u bitnom :

  • bit će utvrđene granične vrijednosti za razine koncentracije 12 onečišćujućih tvari u zraku (osim za prizemni ozon) koje sve države članice trebaju postići na svojem državnom području u određenim rokovima
  • uvodi se, do 2050. godine, cilj smanjenja onečišćenja zraka (i vode i tla) na razine koje se