danas je 27.9.2023

Input:

Pravilnik o ukidanju statusa otpada

5.6.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

Od 01. lipnja 2023. godine stupio je na snagu novi Pravilnik o ukidanju statusa otpada (dalje: Pravilnik), čime je prestao važiti Pravilnik o nusproizvodima i ukidanju statusa otpada.

Upis u Očevidnik nusproizvoda je već reguliran Zakonom o gospodarenju otpadom (dalje: Zakon), a ovim Pravilnikom će se regulirati pojedinosti posebnih kriterija za ukidanje statusa otpada za određenu tvar ili predmet.

Novost je da su za kompost i anaerobni digestat kriteriji za ukidanje statusa otpada propisani zakonodavnim okvirom kojim se uređuju gnojidbeni proizvodi (Zakon o gnojidbenim proizvodima i Uredba EU 2019/1009 - Dio II. Priloga II., CMC 3, 1. a i CMC 5, 1. a), koji su u nadležnosti tijela nadležnog za poljoprivredu.

Dozvola za gospodarenje otpadom ili drugi akt kojim se odobrava obrada biootpada postupkom recikliranja (postupak R 3) i potvrda o sukladnosti koja potvrđuje ispunjenje uvjeta za EU gnojidbeni proizvod, predstavljaju dokaz temeljem kojeg se provodi upis u Očevidnik ukidanja statusa otpada (dalje: Očevidnik) za EU gnojidbeni proizvod. Dok potvrda nadležnog tijela koja potvrđuje ispunjenje uvjeta za HR gnojidbeni proizvod i Potvrda o sukladnosti sustava upravljanja iz Pravilnika su dokaz temeljem kojeg se provodi upis u Očevidnik za HR gnojidbeni proizvod.

Potvrda o sukladnosti sustava upravljanja sukladno zahtjevima Uredbe Uredba Vijeća (EU) br. 333/2011 od 31. ožujka 2011. o uspostavi kriterija za određivanje trenutka kada određene vrste otpadnog metala prestaju biti otpad, Uredbe Komisije (EU) br. 1179/2012 od 10. prosinca 2012. o kriterijima za utvrđivanje kada stakleni krš prestaje biti otpad, Uredbe Komisije (EU) br. 715/2013 od 25. srpnja 2013. o utvrđivanju kriterija na temelju kojih se određuje kada bakreni otpad prestaje biti otpad, Uredbe (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i vijeća od 9. ožujka 2011. o utvrđivanju usklađenih uvjeta za stavljanje na tržište građevnih proizvoda i ostalih uredbi iz nadležnosti gospodarenja otpadom donesenih na razini Europske unije su dokaz temeljem kojeg se provodi upis u Očevidnik za otpade iz uredbi, zajedno sa dozvolom za gospodarenje otpadom ili