Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada

11.2.2019, , Izvor: Verlag Dashöfer

2019.2.1.1 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada

mr.sc. Mira Zovko

Krajem studenoga 2018. godine, temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom, donesen je Pravilnik kojim se dopunjuje Pravilnik o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada. Tim je novim propisom usklađena nacionalna legislativa sa zahtjevima niza EU propisa, što je rezultiralo cjelovitim uređenjem područja odlaganja otpada te rada odlagališta otpada.

Najvažnije izmjene i dopune postojećeg Pravilnika iz 2015. godine

Postojeći Pravilnik o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada, NN 114/15 (u daljnjem tekstu: Pravilnik iz 2015. godine), dopunjuje se novim Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada, NN 103/18 (u daljnjem tekstu: Pravilnik iz 2018. godine). Osim dopune pojmova, sukladno „redu prvenstva gospodarenja otpadom” (Red prvenstva gospodarenja otpadom: 1. sprječavanje nastanka otpada; 2. priprema za ponovnu uporabu; 3. recikliranje; 4. drugi postupci oporabe (npr. energetska oporaba) i 5. zbrinjavanje otpada.), koji je definiran Zakon o održivom gospodarenju otpadom, NN 94/13, 73/17 (u daljnjem tekstu: Zakon), detaljnije je opisan pojam „podzemno odlagalište” te je k tome uveden i pojam »obrada otpada«, što podrazumijeva postupak kojim se u fizikalnom, termičkom, kemijskom ili biološkom procesu, uključujući razvrstavanje, mijenjaju svojstva otpada u cilju smanjivanja količine ili opasnih svojstava te poboljšava rukovanje ili poboljšava iskoristivost otpada.

Nadalje, u dijelu kojim se odnosi na kategorije odlagališta otpada, Pravilnik iz 2015. godine dopunjen je odredbama Odluke 2003/33/EZ (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003D0033&from=HR) o utvrđivanju kriterija i postupaka za prihvat otpada na odlagališta. Naime, u navedenom je EU propisu, radi informacije o mogućnostima odlaganja potrebno konzultirati Dodatak B, koji nudi primjere podkategorija s glavnim kategorijama odlagališta. Taj dodatak, dakle predstavlja informativni prilog kojim se daje pregled mogućnosti odlaganja, sukladno Direktivi o odlagalištima otpada (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:31999L0031&from=HR).

Osim toga, u dijelu koji određuje postupke i uvjete za odlaganje otpada te za prihvat otpada u podzemna odlagališta, izmjenama i dopunama su detaljnije uređene odredbe vezane uz ocjenu sigurnosti za prihvat otpada u podzemna odlagališta te kriteriji za podzemno odlaganje, gdje se obveznik upućuje na dijelove Odluke 2003/33/EZ1. Treba naglasiti da su dodatno uvedeni i posebni uvjeti za odlaganje otpada u podzemno odlagalište kada se radi o rudnicima soli i podzemnim odlagalištima u tvrdoj stijeni, koji su također uređeni Odlukom 2003/33/EZ1.

Pravilnikom iz 2018. dopunjene su i odredbe vezane uz granične vrijednosti emisija u okoliš kod odlaganja otpada, na način da su detaljnije popisani slučajevi odlaganja otpada na odlagališta. Naime, na odlagališta otpada dozvoljeno je odlagati isključivo prethodno obrađeni otpad, pa su u tom pogledu novim Pravilnikom iz 2018. godine dodatno specificirani minimalni uvjeti:

  • - odgovarajući odabir različitih tokova otpada na mjestu nastanka/proizvodnje otpada i njihovo odvojeno sakupljanje (npr. odvojeno sakupljanje miješanog komunalnog otpada, odvojeno sakupljanje reciklabilnog komunalnog otpada, otpadnog papira, metala, plastike, stakla, tekstila i glomaznog otpada iz miješanog komunalnog otpada

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: