danas je 27.9.2023

Input:

Osnovna karakterizacija otpada

29.6.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

Pitanje:

Jesmo li kao formalni posjednik (pošiljatelj) miješanog komunalnoga otpada iz javne usluge dužni provesti karakterizaciju tog otpada koji se odlaže na odlagalište (Pravilnik o odlagalištima otpada NN 4/23)? Ako da, ista obveza vrijedi i za sve ostale posjednike otpada koji svoje pošiljke miješanog otpada deponiraju na našem odlagalištu. U Pravilniku se spominju tri hijerarhijske razine za općenitu karakterizaciju, za što također molim tumačenje.

Odgovor:

Temeljem Članka 19. Zakona o gospodarenju otpadom („Narodne novine“, Broj: 84/21) posjednik otpada dužan je kategorizirati otpad koji ima u posjedu tako da odredi porijeklo i mjesto nastanka otpada, grupu, podgrupu i ključni broj otpada i svojstva otpada sukladno Katalogu otpada, te temeljem članka 20. istog Zakona  koji propisuje da pravna osoba može obavljati uzorkovanje i ispitivanje otpada, nusproizvoda, rezultata oporabe otpada i određivanje opasnih svojstava otpada, ako je akreditirana za odgovarajuću metodu uzorkovanja i ispitivanja.

Dakle, prije odlaganja otpada na odlagalište potrebno je provesti postupak karakterizacije otpada, koji obuhvaća određivanje njegovog sastava i ponašanje pri eluiranju. Otpad je heterogenog sastava i da bi se dobili realni podaci o sastavu potrebno ga je pravilno uzorkovati. Pravilno uzorkovanje podrazumijeva primjenu odgovarajućih propisanih metoda, adekvatne opreme, uvijete transporta i čuvanja, te metode zašite operatera.

Pojašnjenje: u svrhu određivanja sastava otpada koristi se laboratorijska simulacija (izluživanje, leaching), a produkt te simulacije je eluat. Eluat se sastoji od desorbiranih, dispergiranih i otopljenih