Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Obveze posjednika PCB opreme

31.8.2019, , Izvor: Verlag Dashöfer

2019.05.1.2 Obveze posjednika PCB opreme

mr.sc. Hrvoje Buljan, dipl.ing.kem.tehn.

a) dužan je popisati i prijaviti opremu s volumenom PCB-a većim od 5 dm3 . Kod električnih kondenzatora, granična vrijednost od 5 dm3 odnosi se na cjelokupnu zapreminu svih pojedinih elemenata koji sadrže PCB i čine dio uređaja. Posjednik je dužan popisati i prijaviti i opremu koja nije u upotrebi,

b) obvezan je Agenciji dostaviti obrasce propisane Pravilnikom: - Obrazac za registraciju posjednika opreme koja sadrži PCB - Obrazac PCB-1 (Dodatak 1. Pravilnika), - Obrazac za detaljan opis opreme koja sadrži PCB – Obrazac PCB-2 (Dodatak 2. Pravilnika).

Posjednik prijavljuje opremu i predviđeno postupanje s opremom na Obrascu za detaljan opis opreme koja sadrži PCB (Obrazac PCB-2). Za opremu za koju se opravdano može pretpostaviti da sadrži PCB u stopi od 0,05% do 0,005% ukupne mase tekućine, posjednik opreme dužan je uz prijavu priložiti i rezultate mjerenja koji navedeno dokazuju, a mora se dekontaminirati i/ili zbrinuti sukladno uvjetima propisanima člankom. 9 Pravilnika, - Obrazac za prijavu PCB opreme koja je dekontaminirana/zbrinuta – Obrazac PCB-3 (Dodatak 4. Pravilnika).

c) dužan je izraditi plan dekontaminacije i/ili zbrinjavanja popisane opreme i u njoj sadržanih PCBa. Sastavni dio plana čini i detaljan opis opreme koja sadrži PCB, a koji se unosi u Obrazac PCB- 2,, te podatke o količini i sadržaju PCB-a u opremi, postojećim i predviđenim postupcima za sprječavanje štetnog utjecaja na okoliš, postojećim i predviđenim postupcima zamjene sadržaja i dekontaminacije, opremi i uređajima koji sadrže PCB i postupke zbrinjavanja PCB-a.

d) dužan je Agenciji prijaviti svaku promjenu podataka najkasnije 90 dana po njenom nastanku.

e) dužan je osigurati da se prije preuzimanja PCB-a, otpadnih PCB-a i opreme koja sadrži PCB poduzmu sve mjere sprječavanja opasnosti od požara sukladno posebnom propisu, te prijevoz PCB-a, otpadnih PCB-a i opreme koja sadrži PCB obavlja sukladno odredbama propisa kojim se uređuje prijevoz opasnih tvari.

Obveze pravne i fizičke osobe – obrtnika registriranog za obavljanje djelatnosti dekontaminacije i/ili zbrinjavanja PCB-a, otpadnih PCB-a ili opreme koja sadrži PCB: - sukladno čl. 12 Pravilnika, može, nakon što pribavi odgovarajuću dozvolu Ministarstva zaštite okoliša i energetike, za obavljanje djelatnosti gospodarenja opasnim otpadom, započeti i obavljati djelatnost za koju ishodi dozvolu. - Osoba koja

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: