danas je 26.9.2023

Input:

Nova Uredba o odgovornosti za štete u okolišu

6.7.2017, , Izvor: Verlag Dashöfer

Od travnja 2017. godine na snazi je nova Uredba o odgovornosti za štete u okolišu, NN 31/17 (u daljnjem tekstu Uredba), čime prestaje važiti Uredba o načinu utvrđivanja šteta u okolišu, NN 139/08. Uredbom se uređuju one djelatnosti operatera"1"  koje se smatraju opasnima za okoliš i/ili ljudsko zdravlje te kriteriji za procjenu prijeteće opasnost i utvrđivanje šteta u okolišu. Uredbom su definirane i najprikladnije mjere za otklanjanje štete u okolišu, te način njihova otklanjanja. Potrebno je istaknuti da je uređen i način specificiranja troškova vezanih za utvrđivanje i otklanjanje prijeteće opasnosti i štete u okolišu.

Što je šteta u okolišu?

Općenito, šteta u okolišu je mjerljiv štetni učinak (nastao izravno ili neizravno), odnosno nepovoljna ili negativna promjena na prirodnim dobrima ili uslugama prirodnih dobara, što uključuje . zaštićene vrste i prirodna staništa, vode, morske vode i zemljište.

Šteta u okolišu je, prema posebnom propisu iz područja zaštite prirode, svaka šteta na zaštićenim vrstama i prirodnim staništima koja ima značajan nepovoljan utjecaj na postizanje ili održavanje povoljnog stanja očuvanosti tih staništa i vrsta. Štete u okolišu nisu nepovoljne posljedice proizašle iz operaterove radnje koju je nadležno tijelo izričito odobrilo u skladu s posebnim propisima iz područja zaštite prirode. Značaj nepovoljnog utjecaja procjenjuje se u odnosu na početno stanje, uzimajući u obzir kriterije iz Priloga I. Uredbe.

Što se tiče područja voda, šteta u okolišu je ona šteta koja ima značajan negativan utjecaj na ekološko, kemijsko i/ili količinsko stanje ili dobar ekološki potencijal voda, uključujući štetu nastalu u skladu s posebnim propisima iz područja vodnoga gospodarstva. Kod morskih voda, to je ona šteta koja ima značajan negativan utjecaj na očuvanje i postizanje dobrog stanja okoliša morskih voda, u skladu s propisima iz područja upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem.

Kad je riječ o zemljištu, šteta u okolišu je šteta čije onečišćenje uzrokuje značajan rizik od štetnog utjecaja na zdravlje ljudi zbog izravnog ili neizravnog unošenja tvari, smjesa, organizama ili mikroorganizama u, na ili pod zemljište.

Koje je područje primjene Uredbe?

Šteta u okolišu