danas je 22.5.2024

Input:

Formiranje cijene fiksnog dijela paušala za odvoz otpada

12.6.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

Pitanje:

Molim Vas naputak kako formiramo cijenu ZJMN, odnosno fiksnog dijela (paušala) za odvoz otpada za Komunalno društvo XY. Koje točno parametre uzimamo i po kojem točno članku kojeg zakona/pravilnika?

Odgovor:

Temeljem Zakona o gospodarenju otpadom (“Narodne novine”, broj: 84/21), odnosno članka 75. propisana je cijena i struktura cijene javne usluge koja se sastoji od cijene  za količinu predanog miješanog komunalnog otpada i cijene obvezne minimalne javne usluge gdje se navodi da omjer cijene za količinu predanog miješanog otpada i cijene obvezne minimalne javne usluge u cijeni javne usluge mora biti odmjeren na način koji će osigurati obavljanje javne usluge na kvalitetan, postojan i ekonomski učinkovit način, izbjegavajući neopravdano visoke troškove, u skladu s načelima održivog razvoja, zaštite okoliša, javnost rada i onečišćivač plaća, kako bi se osiguralo i poticalo odvojeno sakupljanje otpada.

Iznos cijene za količinu predanog miješanog komunalnog otpada obračunava se prema izrazu propisanom Dodatkom IV. Zakona o gospodarenju otpadom.

Temeljem članka 76. Zakona o gospodarenju otpadom propisana je obvezna minimalne javne usluge koja je iznos koji se osigurava radi ekonomski održivog poslovanja te sigurnosti, redovitosti i kvalitete pružanja javne usluge, kako bi sustav sakupljanja komunalnog otpada mogao ispuniti svoju svrhu, te je cijena obvezne minimalne javne usluge ujedno i dio cijene javne