danas je 26.9.2023

Input:

Bioreaktorsko odlagalište i NOVI Pravilnik o načinima i uvjetima odlaganja otpada

27.11.2015, , Izvor: Verlag Dashöfer

a)    Prijenos EU propisa u Pravilnik

Članak 1. Pravilnika prenosi na pravni poredak sljedeće Direktive i Odluke Europske unije:

  • Direktiva 1999/31/EZ (26. travanj 1999. o odlagalištima otpada, s izmjenama iz 2011. godine za skladištenje elementarne žive koja se smatra otpadom),
  • Direktive 2012/19/EU Europskog parlamenta i Vijeća o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi – OEEO (4. srpanj 2012.),
  • Odluka Vijeća 2003/33/EZ za kriterije i postupke prihvata otpada na odlagališta.

b)    Novi pojmovi (Članak 3.)

Pravilnik (Članak 3.) između ostalog, utvrđuje dva nova pojma:

         „Bioreaktorsko odlagalište“ je odlagalište u sklopu centra za gospodarenje otpadom u okviru postupka mehaničko-biološke obrade otpada, a koje se smatra građevinom u kojoj je pospješen proces biorazgradnje odloženog otpada.

Komentar: U Republici Hrvatskoj već duže vrijeme neki stručnjaci osporavaju koncepte MBO – Mehaničko biološke obrade temeljene na „bioreaktorskom odlagalištu“. Glavni cilj održivog gospodarenja otpadom je smanjivanje odlaganja odnosno smanjivanje bioreaktivnosti odlagališta otpada. U skladu tog cilja je neprijeporno MBO jedna od mogućnosti inertizacije smeća (odnosno miješanog komunalnog otpada) jedna od mogućnosti inertizacije prije odlaganja. Nije sigurno da se uključivanjem bioreaktorskog odlagališta u postupak MBO postiže smanjivanje rizika odlaganja otpada za zdravlje ljudi i okoliš.

Postoje još neke stručne dileme oko koncepta MBO s bioreaktorskim odlagalištem. Najčešće su dileme vezane uz načelo blizine! Jednako tako otvoreno je pitanje koliko je moguće mehaničkom obradom MKO i bisoušenjem otkloniti rizike odlaganja ni biološki dovoljno ni termički obrađenog otpada.

c)     Sanacija i CGO (Centar za gospodarenje otpadom)

Također prema Članku 3. Pravilnika:

                   „Sanacija odlagališta“ su aktivnosti pod kojima se se podrazumijeva: izrada projektne i druge dokumentacije sukladno propisima, rješavanje imovinsko pravnih odnosa vezanih za lokaciju odlagališta, postupak ishođenja odobrenja za građenje, izvođenje građevinskih radova koji omogućuju da se odlaganje otpada obavlja sukladno ovom Pravilniku i zatvaranje odlagališta nakon puštanja u rad centara za gospodarenje otpadom ili popunjenja odlagališnih kapaciteta odlagališta.

Komentar: Stručnjaci razlikuju osiguranje od sanacije neuređenih tj. neusklađenih odlagališta. Takvim određenjem „sanacije“ zapravo se određuje „osiguranje“, a to znači izvedba brtvenih gornjih i donjih sustava uključujući sustave gospodarenja procjednom vodom i odlagališnim plinom. Citiranim određenjem se ipak ne isključuje mogućnost projektnog akceptiranja obrade otpada/smeća prije odlaganja. Neizravno se ukazuje da će izgradnjom planiranih cenatra za gospodarenje otpadom dati prioritet MBO i termičkoj obradi suspaljivanjem prije odlaganja otpada.

U konačnici nakon izgradnje CGO - Centara za gospodarenje otpadom u Hrvatskoj odlagati će se isključivo „obrađeni otpad“. MBO i suspaljivanjem se dio neopasnog komunalnog i sličnog proizvodnog otpada inertizira. U gotovo svim CGO-ima se ne planira izgradnja postrojenja za termičku  otpada (osim Zagrebu). Kako je već navedeno među stručnjacima postoji sumnje u učinkovitost koncepta MBO s bioreaktorskim