danas je 26.9.2023

Input:

Ambalaža i otpadna ambalaža (2. nastavak)

4.1.2016, , Izvor: Verlag Dashöfer

Novi propisi u 2015. godini

U drugoj polovici 2015. godini, u samo mjesec dana donesena su dva nova vrlo važna propisa za gospodarenje ambalažnim otpadom:

  • „Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži“, koji je 4. kolovoza 2015. donio Ministar zaštite okoliša i prirode Mihael Zmajlović (NN 88/15) - PRAVILNIK,

 

  • „Uredba o gospodarenju otpadnom ambalažom“, koju je 10. rujna 2015. godine donijela Vlada RH (NN 97/15) - UREDBA.

 

Novim se hrvatskim propisima ambalažni otpad naziva otpadna ambalaža, koja je inače i bila PKO (Posebna kategorija otpada). Za PKO propisuju se osobiti postupci  gospodarenja.  Ambalaža sadrži dragocjene sirovine, a kada se odvojeno ne prikupi zauzima nedostatni odlagališni prostor. Zato se u RH već desetak godina velika pozornost pridaje gospodarenju otpadnom ambalažom. Ulaskom RH u EU preuzeta je obveza još odgovornijeg postupanje s ambalažom. Vrlo je važno već tijekom kreacije i projektiranja ambalaže promišljati kako održivo gospodariti otpadnom ambalažom! U tom cilju usvojeni su novi propisi.

                                  

                                               A - PRAVILNIK

Polazni odnosno temeljni dokumenta je PRAVILNIK, koji se temelji na:

-         Direktivi Europskog parlamenta i Vijeća 94/62/EZ, od 20. prosinca 1995. o ambalaži i ambalažnom otpadu, koja je izmijenjena  Direktivom (EU) 2015/720 od 29. travnja 2015. o smanjenju potrošnje laganih plastičnih vrećica za nošenje (SL L 115, 6.5.2015.,

-         Direktivi 1999/45/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 31. svibnja 1999. o razvrstavanju, pakiranju i označivanju opasnih pripravaka (SL L 200, 30.7.1999.),

-         Nizu Uredbi i Odluka Europskog parlamenta i Vijeća, te Komisije (EZ).

 

POJMOVI (Članak 4.)

Određeno je 28 pojmova koji se odnose na ambalažu otpadnu ambalažu. Neki naročito interesantni pojmovi u nastavku se citiraju uz kraće komentare:

-         Automatizirani uređaj za preuzimanje otpadne ambalaže,

Je aparat koji otpadnu ambalažu preuzima, identificira prema GTIN oznaci, razvrstava po vrsti ambalažnog materijala, zbija (drobi, plošti), sprema u spremnike i omogućava razmjenu podataka o preuzetoj otpadnoj ambalaži.

*GTIN (engl. Global Trade Item Number) je broj globalne trgovačke jedinice.

Komentar: Za razliku od nekih susjednih zemalja u RH sve fizičke osobe koje odvojeno prikupe otpadnu ambalažu od pića vratiti u bilo koju trgovinu, te istovremeno dobiti 0,5 kuna povratne naknade. Boce za koje se obračunava su posebno označene. Zbog toga se u većim trgovinama redovito (na posebnim izdvojenim mjestima) nalaze automatizirani uređaji za preuzimanje boca. Takvi uređaji izvedeni su prvenstveno da se spriječi pokušaji nezakonite naplate povratne naknade.

S druge strane takvi uređaji primjerice ne prihvaćaju dijelove otpadne ambalaže, kao primjerice PE čepove! Zato je vrijedno PE čepove odvojeno sakupiti i odvojeno odložiti npr. u reciklažno dvorište.

-         Energetska oporaba otpadne ambalaže,

Je postupak oporabe u kojem se goriva otpadna ambalaža uporabljuje kao sredstvo za proizvodnju energije kroz neposredno spaljivanje, zajedno s drugim otpadom ili bez njega, ali s iskorištvanjem dobivene toplinske energije.

 

Komentar: Izgaranjem (spaljivanjem), ali uvijek uz točno propisane i stalno nadzirane uvjete, proizvodi se toplinska energija. Iz proizvedene toplinske energije može se u opremljenim postrojenjima proizvoditi električna energija (elektranama), uz istovremeno korištenje ogrjevne topline (kogeneracijske energane) i rashladne energije (trigeneracijske energane). Toplinska energija dobivena suizgaranjem ambalažnog otpada izvrsno se može izravno iskoristiti u cementnoj peći, ciglani, asfaltnoj peći i sl.

Najvažnije je uvijek naglasiti da otpad, pa tako i otpadnu ambalažu, treba prvenstveno reciklirati tj. materijalno iskoristiti. Tek kada se otpad ne može reciklirati treba ga spaliti. Kada se otpad suspaljuje u cementnoj peći postiže se cjelovita oporaba – materijalno i energetsko iskorištenje.

 

-         Gospodarenje otpadnom ambalažom,

su djelatnosti sakupljanja, prijevoza, oporabe i zbrinjavanja i druge obrade otpadne ambalaže, uključujući nadzor i mjere koje se provode na lokacijama nakon zbrinjavanja ostataka od oporabe otpadne ambalaže, te radnje koje poduzimaju posrednik ili trgovac otpadnom ambalažom.

 

Komentar: Gospodarenje otpadnom ambalažom je ključna odnosno najvažnija mjera. Prema temeljnom Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (ZOGO) posebno se ističe održivo postupanje s otpadom. To znači da o problemu otpada treba promišljati prije nego što je otpad nastao (primjerice jedan proizvođač limenke za osvježavajuće piće za 60 posto smanjio je potrošnju materijala za izradu limenke). Također kada je nastala otpadna ambalaža prioritetno je ponovo istu potpuno materijalno iskoristiti (primjerice limenka jednog proizvođača pića izrađena je iz čistog aluminija, koji se može u potpunosti nebrojno puta ponovo iskoristiti.

 

-         Namjerno dodavanje teških metala

Je namjerna uporaba tvari koja sadrži teške metale (olovo, kadmij, živa i šesterovalentni krom) u proizvodnji ambalaže ili sastavnog dijela ambalaže, pri čemu je njezina stalna prisutnost u konačnoj ambalaži ili sastavnom dijelu poželjna poželjna kako bi se postigle specifične karakteristike, izgled ili kvaliteta ambalaže: Uporaba recikliranih materijala kao sirovina u proizvodnji novih ambalažnih