danas je 26.9.2023

Input:

Aarhuška konvencija o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša

26.10.2020, , Izvor: Verlag Dashöfer

2020.08.1.2 Aarhuška konvencija o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša

Alan Vajda, mag.iur.

Aarhuška konvencija o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša usvojena je 25. lipnja 1998. u Aarhusu u Kraljevini Danskoj u okviru Gospodarske komisije Ujedinjenih naroda za Europu, s time da je Republika Hrvatska 13. prosinca 2006. godine donijela Zakon o potvrđivanju navedene konvencije.

Osnovni elementi Aarhuške konvencije

Aarhuška konvencija se odnosi na:

1) Pristup informacijama o okolišu - pravo svakoga na informaciju o okolišu koja imaju tijela vlasti, s time da se to odnosi i na informacije o izvješćima o stanju okoliša, o mjerama i politikama koje se poduzimaju vezane za okoliš u svrhu poboljšanja sigurnosti i zdravlja građana. Naime, tijela vlasti moraju biti aktivna u prikupljaju informacija o okolišu, razvoju informacijskih sustava i u razdiobi informacija o okolišu, kao i u odgoju i obrazovanju o okolišu.

2) Sudjelovanje javnosti u odlučivanju u pitanjima okoliša - tijela vlasti trebaju stvoriti uvjete kako bi se omogućilo zainteresiranoj javnosti i nevladinim organizacijama da komentiraju prijedloge mjera, propisa, politika, planova, programa i projekata, a