danas je 13.4.2024

Input:

Prekogranični promet otpadnom plastikom

19.5.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

Prekogranični promet otpadnom plastikom reguliran je Uredbom (EZ) br. 1013/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o pošiljkama otpada, Delegiranom Uredbom (EU) br. 2174/2020 o izmjeni priloga I.C, III., III.A, IV., V., VII. i VIII. Uredbe (EZ) br. 1013/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o pošiljkama otpada koja je objavljena je u Službenom listu Europske Unije, 22. prosinca 2020. godine (primjenjuje se od 1. siječnja 2021.), Zakonom o gospodarenju otpadom te Uredbom (EZ) br. 1418/2007 od 29. studenoga 2007. o izvozu određenog otpada namijenjenog za oporabu navedenog u Prilogu III. ili III.A Uredbi (EZ) br. 1013/2006 Europskog parlamenta i Vijeća u određene zemlje na koje se ne primjenjuje Odluka OECD-a o kontroli prekograničnog kretanja otpada.

Prema navedenim propisima u prekograničnom prometu otpada otpad može primiti i obraditi samo osoba koja posjeduje važeću dozvolu za gospodarenje otpadom.

Stupanjem na snagu navedene Delegirane Uredbe (EU) 2174/2020, režim kontrole u prekograničnom prometu otpadnom plastikom se promijenio.

Bitno je naglasiti kako je zabranjen izvoz polimera polivinil klorida (PVC) izvan država članica EU-a (pošiljke PVC-a se mogu otpremati samo unutar EU-a).

Također sav izvoz otpadne plastike na postupke zbrinjavanja van EU-a je zabranjen.

Plastični otpad u smislu prekograničnog prometa označen je oznakama A 3210 i AC 300 za opasan plastični otpad i oznakama Y 38, EU 48, B 3011 i EU 3011 za neopasan plastičan otpad uključujući i mješavine sukladno Uredbi (EZ) 1013/2006.

Oznake iz Priloga III. Uredbe (EZ) 1013/2006,