danas je 8.12.2022

Input:

Promjene koje donosi novi Pravilnik o gospodarenju otpadom

14.3.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

Navedenim člankom prikazujemo promjene koje donosi prijedlog Pravilnika o gospodarenju otpadom, a čije je donošenje propisano Zakonom o gospodarenju otpadom (»Narodne novine«, broj 84/21).

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja provelo je javno savjetovanje pod nazivom e-savjetovanja u razdoblju od 8. veljače. do 10. ožujka 2022. godine o prijedlogu novog Pravilnika o gospodarenju otpadom.

Kako je odredbom članka 185. stavka 2. Zakona o gospodarenju otpadom propisana obveza ministarstva gospodarstva i održivog razvoja da u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona donese novi Pravilnik o gospodarenju otpadom, pristupilo se donošenju istog.

Također stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti:

- Pravilnik o gospodarenju otpadom („Narodne novine“, br. 81/20),

- Pravilnik o katalogu otpada („Narodne novine“, br. 90/15)

- Naputak o glomaznom otpadu („Narodne novine“, br. 79/15).

- članci 4. i 5. Pravilnika o nusproizvodima i ukidanju statusa otpada („Narodne novine“, br. 117/14).

- odredbe članka 14. stavka 2., članka 16., 17. i 22. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom („Narodne novine“, br. 50/17., 84/19. i 14/20. - Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske).

Nadalje, navedenim Pravilnikom propisane su:

 1. pojedinosti dokaza o ispunjavanju uvjeta za upis u Očevidnik nusproizvoda i sadržaj izvješća o nusproizvodima
 2. sadržaj izvješća centra za ponovnu uporabu
 3. sadržaj i obrazac pratećeg lista i obavezni podaci na pratećem listu
 4. sadržaj izjave o načinu korištenja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada, evidencije o preuzetom komunalnom otpadu i obavijesti o sakupljanju komunalnog otpada te obveza predaje opasnog komunalnog otpada
 5. uvjeti za obavljanje gospodarenja otpadom
 6. popis vrsta otpada koje osoba koja upravlja reciklažnim dvorištem dužna zaprimati bez naknade
 7. metode uzorkovanja i ispitivanja neugode uzrokovane mirisom zbog otpada
 8. popis postupaka za koje se izdaje dozvola za gospodarenje otpadom, obrazac zahtjeva i obrazac dozvole za gospodarenje otpadom te sadržaj elaborata gospodarenja otpadom
 9. postupci oporabe i način izvođenja postupaka oporabe za koje se ne izdaje dozvola za gospodarenje otpadom, odnosno koji se obavljaju temeljem upisa u Očevidnik sakupljača i oporabitelja
 10. način potvrđivanja namjere obavljanja djelatnosti gospodarenja otpadom
 11. pojedinosti financijskog jamstva, način određivanja iznosa financijskog jamstva, način postupanja nadležnog tijela u svezi financijskog jamstva te određivanja iznosa police osiguranja i jamstva banke za pošiljke koje podliježu notifikacijskom postupku
 12. katalog otpada usklađen s Popisom otpada iz Zakona, te opasna svojstva otpada
 13. način izračuna ciljeva gospodarenja otpadom te izvješća koja se dostavljaju Europskoj komisiji.

Utvrđivanje statusa nusproizvoda

Daljnja uporaba tvari ili predmeta, radi utvrđivanja statusa nusproizvoda, dokazuje se:

 1. izvornikom ili ovjerenom preslikom ugovora ili drugog dokumenta kojim se uređuje poslovni odnos između posjednika tvari ili predmeta za koju se traži upis u Očevidnik nusproizvoda i budućeg korisnika nusproizvoda iz kojeg je razvidno da je osigurana daljnja uporaba te tvari ili