danas je 8.12.2022

Input:

Postupak izdavanja dozvole za mobilni uređaj za obradu otpada

8.11.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

U ovome stručnom članku prikazujemo uvjete za izdavanje dozvole za mobilni uređaj za obradu otpada što je propisano Zakonom o gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 84/21), odnosno Pravilnikom o gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 106/22).

Odredbom članka 4. stavka 1. točke 27. Zakonom o gospodarenju otpadom propisano je da je mobilni uređaj za obradu otpada pokretna tehnička jedinica u kojoj se otpad obrađuje na mjestu nastanka ili na mjestu ugradnje u materijale postupcima obrade, osim postupaka R1, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D10, D11 i D12 iz Dodatka I. i Dodatka II. ovoga Zakona.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja Republike Hrvatske predstavlja nadležno tijelo za rješavanje o zahtjevu za izdavanje dozvole za mobilna postrojenja za gospodarenje opasnim otpadom, time da jedinice regionalne samouprave, odnosno Grad Zagreb rješavaju o zahtjevu za izdavanje dozvole za mobilna postrojenja za gospodarenje neopasnim otpadom.

Podnošenje zahtjeva za izdavanje odnosno izmjenu dozvole za mobilni uređaj za obradu otpada

Zahtjev za izdavanje odnosno izmjenu dozvole za mobilni uređaj za obradu otpada podnosit će  se putem aplikacije na propisanom obrascu (odredba članka 124. Zakona o gospodarenju otpadom), time da se do trenutka uspostave aplikacije i dalje podnosi pismenim putem na obrascu propisanom Dodatkom V Pravilnika o gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 106/22) – vidjeti prilog 1 ovog teksta.

Zahtjev za izdavanje odnosno izmjenu dozvole za gospodarenje otpadom sadrži podatke o podnositelju zahtjeva, naznaku djelatnosti za koju se traži dozvola s pripadajućim postupcima, lokaciji građevine u kojoj će se obavljati postupci gospodarenja otpadom te podatke o vrstama i količinama otpada.

Uz zahtjev za izdavanje odnosno izmjenu dozvole podnositelj zahtjeva prilaže: 1) akt za uporabu građevine sukladno propisu kojim se uređuje gradnja, 2) dokaz o raspolaganju građevinom u kojoj će se obavljati postupak gospodarenja otpadom, 3) elaborat gospodarenja otpadom i 4) financijsko jamstvo.

Napominjemo da se trenutno umjesto financijskog jamstva, kao dokaz prihvaća polica osiguranja od odgovornosti za štetu koja može nastati trećoj osobi kao posljedica obavljanja djelatnosti gospodarenja otpadom, ovisno o djelatnosti koju obavlja.

Također, ističemo da nadležno upravno tijelo po službenoj dužnosti pribavlja: 1) izvadak iz sudskog ili obrtnog registra i 2) uvjerenje da podnositelju zahtjeva nije pravomoćno izrečena kazna zabrane obavljanja djelatnosti.

Iznimno od navedenog uz zahtjev za izdavanje dozvole:

  1. za mobilni uređaj ne prilaže se akt za uporabu građevine i dokaz o raspolaganju građevinom u kojoj će se obavljati postupak gospodarenja otpadom, a prilaže se elaborat gospodarenja otpadom i financijsko jamstvo, dokaz za lokaciju na kojoj se obavlja obrada otpada mobilnim uređajem odnosno mjesto ugradnje otpada u materijal (npr. ugovor, projektna dokumentacija i slično), dokaz o vlasništvu i raspolaganju mobilnim uređajem i rok u kojem će se obavljati posao obrade otpada mobilnim uređajem na određenoj lokaciji odnosno ugradnje