danas je 13.4.2024

Input:

Ciljevi i mjere gospodarenja otpadom Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2023. - 2028. godine

2.8.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje godine (dalje: PGO), u poglavlju 4., određeni su ciljevi u gospodarenju otpadom koji su zadani Zakonom o gospodarenju otpadom (dalje: Zakon) i provedbenim propisima.

PGO se donosi kao nacionalni krovni planski dokument kojim će se sustav gospodarenja otpadom na području Republike Hrvatske uskladiti s novim ciljevima i politikama u gospodarenju otpadom te je isti utemeljen na ciljevima do 2035. godine, a temeljem kojih je planiran razvoj sustava gospodarenja otpadom.

Ciljevi gospodarenja otpadom PGO-a proizlaze iz obveza propisanih Zakonom odnosno EU zakonodavstvom, a PGO mora biti u skladu s načelima zaštite okoliša (načelom onečišćivač plaća, načelom blizine, načelom samodostatnosti te načelom sljedivosti).

Ciljevi su:

Br.

Vrsta otpada

Cilj

1.

Komunalni otpad

Oporabiti recikliranjem i pripremom za ponovnu uporabu i popravkom najmanje:

·          55 % mase komunalnog otpada do 2025. godine

·          60 % mase komunalnog otpada do 2030. godine i

·          65 % mase komunalnog otpada do 2035. godine.

Svim dozvolama za gospodarenje otpadom u Republici Hrvatskoj dopustiti, u jednoj kalendarskoj godini, odlaganje najviše 264.661 tone mase biorazgradivog komunalnog otpada

Količina komunalnog otpada odloženog na odlagališta otpada iznosi najviše 10 % mase ukupno proizvedenog komunalnog otpada, do 2035. godine

Unaprijediti sustav za sakupljanje i oporabu biootpada kako bi se odvojeno sakupilo i recikliralo 36 % biootpada iz komunalnog otpada

2.

Otpadna ambalaža

v  Odvojeno sakupiti i oporabiti, materijalno ili energetski, najmanje 60 % ukupne mase otpadne ambalaže proizvedene na području Republike Hrvatske

v  Reciklirati 55 % - 80 % ukupne mase otpadne ambalaže namijenjene materijalnoj oporabi

Obraditi postupkom recikliranja najmanje mase materijala u otpadnoj ambalaži:

·          60 % mase za staklo;

·          60 % mase za papir i karton;

·          50 % mase za metale;

·          22,5 % mase za plastiku, računajući isključivo materijal koji se ponovno reciklira u plastiku;

·          15 % mase za drvo.

v  Reciklirati najmanje 65 % mase ukupne otpadne ambalaže, do 31. prosinca 2025.

Do 31. prosinca 2025. obraditi postupkom recikliranja barem sljedeće mase materijala u otpadnoj ambalaži:

·          50 % plastike;

·          25 % drva;

·          70 % neobojenih metala;

·          50 % aluminija;

·          70 % stakla;

·          75 % papira i kartona;

v  Reciklirati najmanje 70 % mase ukupne otpadne ambalaže, najkasnije do 31. prosinca 2030.

Do 31. prosinca 2030. obraditi postupkom recikliranja barem sljedeće mase materijala u otpadnoj ambalaži:

·          55 % plastike;

·          30 % drva;

·          80 % neobojenih metala;

·          60 % aluminija;

·          75 % stakla;

·          85 % papira i kartona.

3.

Otpadni plastični proizvodi za jednokratnu uporabu

·          Do 2025. godine osigurati odvojeno sakupljanje radi recikliranja, PET"1" boca za piće (do 3L, uključujući njihove čepove i poklopce) - 77 % mase stavljenih na tržište u godini, a do 2029. godine 90 %.

·          Od 2025. godine osigurati da PET boce sadrže najmanje 25 % reciklirane plastike, a od 2030. godine najmanje 30 %

Postići mjerljivo kvantitativno smanjenje potrošnje plastičnih proizvoda za jednokratnu uporabu (čaše za napitke, uključujući njihove čepove i poklopce, spremnici za hranu, s poklopcem ili bez njega) do 2026. godine u usporedbi s 2022. godinom.

Postići minimalnu godišnju stopu sakupljanja ribolovnog alata koji sadrži plastiku i koji je namijenjen recikliranju"2"

4.

Građevni otpad

Oporabiti recikliranjem, pripremom za ponovnu uporabu i drugim postupcima materijalne oporabe, uključujući postupak nasipavanja, kod kojih se otpad koristi kao zamjena za druge materijale, najmanje 70 % mase neopasnog građevnog otpada, osim materijala iz prirode određenog ključnim brojem otpada 17 05 04.

5.

Otpadna vozila

Na godišnjoj razini postići:

·          Stopu ponovne uporabe i oporabe otpadnih vozila predanih na obradu od najmanje 95 % prosječne mase otpadnog vozila

·          Stopu ponovne uporabe i recikliranja otpadnih vozila predanih na obradu od najmanje 85 % prosječne mase otpadnog vozila